منتدى قفصة  Index du Forum
منتدى قفصة
Gafsa
Répondre au sujet
sujet d'examen pratique bac 2008 (algorithme et programmation)
Rached
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 24 Oct 2008
Messages: 46
Répondre en citantCorrection

program prat_8H30;

uses wincrt, windos;
type
tf1=file of integer;
ligne = record
x:integer;
x2,x8,x16 : string[30];
end;
tf2=file of ligne;
var
f1 : tf1;
f2 : tf2;
l : ligne;
n : integer;
procedure ass_crea (var f1 : tf1 ; var f2 : tf2);
begin
assign(f1, 'c:\bac2008\nombres.dat');
rewrite(f1);
assign(f2, 'c:\bac2008\nbr_conv.dat');
rewrite(f2);
end;
procedure saisie (var n:integer);
begin
repeat
writeln('donner n entre 6 et 99 :');
readln(n);
until n in [6..99];
end;
procedure remplit_f1 (var f1:tf1);
var i,x:integer;
begin
reset(f1);
for i:=1 to n do
begin
repeat
writeln('donner entier n° : ', i);
readln(x);
until (x>0) and (x<32000);
write(f1,x);
end;
end;
function conversion(x, b:integer):string;
var ch:string;
r:integer;
rcar:string;
begin
ch:='';
repeat
r:= x mod b;
x:= x div b;
if r in [0..9] then
str(r,rcar)
else
rcar:= chr(r+55);
insert(rcar,ch,1);
until (x=0);
conversion:=ch;
end;
procedure remplit_f2 (var f2:tf2);
begin
reset(f1); reset(f2);
while ( not(eof(f1)) ) do
begin
with l do
begin
read(f1,x);
x2:=conversion(x,2);
x8:=conversion(x,8);
x16:=conversion(x,16);
writeln(x,' ',x2,' ',x8,' ',x16);
end;
write(f2,l);
end;
end;
begin
ass_crea(f1,f2);
saisie(n);
remplit_f1(f1);
remplit_f2(f2);
close(f1); close(f2);
end.
 
  
  


Publicité
Publicité


PublicitéSupprimer les publicités ?
sujet d'examen pratique bac 2008 (algorithme et programmation)
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures  
Page 1 sur 1  

  
  
 Répondre au sujet